Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Working Dobermann Club ry ja sen kotipaikka on Kouvola ja toimialueena Kymenlaakson Kennelpiiri ry:n alue.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:

Edistää dobermannien käyttö- ja palveluskoiraharrastustoimintaa.

Tarjota käyttö- ja palveluskoirakoulutuksesta sekä kilpailemisesta kiinnostuneille jäsenilleen puitteet harjoitella ja edetä aina kansainväliselle mestaruustasolle asti.

Tukea dobermannien käyttö- ja palveluskoiraominaisuuksien kehittämistä ja ylläpitää rotumääritelmän mukaista dobermannia.

Pitää yhteyttä muihin palveluskoiratoimintaa harrastaviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä viranomaisiin.

Tehdä käyttö- ja palveluskoiratyötä tunnetuksi ja työskennellä hyvän koirakurin aikaansaamiseksi.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää käyttö- ja palveluskoiraharrastukseen liittyviä koulutuskursseja ja harjoitustilaisuuksia, opetus- ja neuvontatilaisuuksia sekä toimeenpanee palveluskoirakokeita ja – kilpailuja. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa kahvila-, ravintola- tai muunlaista anniskelutoimintaa yhdessä toimipaikassa järjestämissään tapahtumissa asianmukaisen luvan saatuaan.

4 §

Yhdistys on jäsen Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:ssä ja Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:ssä. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihinkin kenneltoimintaa harrastaviin kansallisiin tai kansainvälisiin yhteenliittymiin ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.

5 §

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

6 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi kirjallisesta anomuksesta liittyä hyvämaineinen koiransa kanssa jo palveluskoirakokeissa kilpaillut tai palveluskoirakokeisiin ja – kilpailuihin tähtäävä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kelpoisiksi katsomansa jäsenet yksimielisellä päätöksellä. Hallituksella ei ole velvollisuutta perustella päätöksiään.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön.

Yhdistyksen hallituksen hyväksyttyä jäsenhakemuksen tulee jäsen- ja liittymismaksu suorittaa yhdistyksen tilille.

7 §

Yhdistys voi hallituksen yksimielisellä päätöksellä kutsua yhdistykseen jäseniksi kunnia- ja asiantuntijajäseniä.

8 §

Varsinaisilta jäseniltä sekä kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous erikseen molemmille jäsenryhmille. Kunniajäsenet ja asiantuntijajäsenet eivät maksa jäsen- ja liittymismaksua.

9 §

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen,

a) joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan. Tästä syystä erotettu jäsen voi päästä jälleen jäseneksi suorittamalla laiminlyömänsä jäsenmaksut. Tästä syystä erotetulla jäsenellä ei ole valitusoikeutta.

b) joka ei ole noudattanut yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalle tehtyjä päätöksiä tai joka on syyllistynyt lain vastaiseen tekoon. Erottamispäätöksestä voi asianomainen jäsen vedota kirjallisesti yhdistyksen kokoukseen jättämällä kolmen kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä kirjallisen vetoomuksensa yhdistyksen hallitukselle. Ellei valitusta ole määräajassa tehty, katsotaan erottaminen tapahtuneeksi.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

10§

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja kaikki viisitoista (15) vuotta täyttäneet yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet.

11 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muiden hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ovat vuosittain erovuoroisia. Poikkeuksena on yhdistyksen ensimmäinen hallitus, jonka toimikausi on kolme (3) vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ovat erovuoroisia kahden (2) vuoden kuluttua. Erovuoroisuuden ratkaisee arvonta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Perustajajäsen saa aina olla hallituksen kokouksissa läsnä niin halutessaan. Hänellä ei ole niissä äänioikeutta paitsi ollessaan hallituksen jäsen.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai joku hallituksen jäsen yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

13 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 21 vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta.

14 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen julkaisussa. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, kokouspäivää lukuun ottamatta. Ilmoittamisen on katsottava tapahtuneen sinä päivänä kun kokouskutsu tai yhdistyksen julkaisu, jossa kokouskutsu on julkaistu, on annettu postin kuljetettavaksi. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Asiantuntijajäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenen äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.